021-88750618

محیط زیست

اصل 50 قانون اساسي :«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

 

اولویتهای زیست محیطی بخش صنعت و معدن جهت برنامه ریزی
 
- بسترسازی فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح بخش صنعت، معدن و تجارت بمنظور ایجاد هماهنگی سیستماتیک در روند انجام امور؛
- جهت دهی صنایع به استقرار در شهرکهای صنعتی با هدف متمرکز کردن منابع آلودگی و مدیریت بهینه فعالیتهای زیست محیطی؛
- فعال سازی تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تجدیدنظر در فناوری تولیدات نهایی صنعتی ؛
- توسعه پایش برخط  (online) واحدهای صنعتی؛
- حمایت از فعالیت های تحقیقاتی کنترل آلودگی، زیست محیطی و توسعه پایدار و اشاعه دانش فنی طراحی، ساخت و نصب و به کارگیری صحیح تجهیزات کنترل آلودگی؛
- نیازسنجی وتعریف پروژه های زیست محیطی در بخش صنعت و معدن؛
- حمایت از تدوین و استقرار سیستم مدیریتی زیست محیطی در واحدهـای صنعتـی و معدنی با برخورداری از سیستم ها و استانداردهای بین المللی نظیرISO14000 ، بهره وری سبز، کاهش ضایعات، تولید پاک تر و پیشگیری از آلودگی؛
- فرهنگ سـازی در مقوله محیط زیست با حمایت از «برگـزاری نمایشگاهها، کنفرانس هـای تخصصی و دوره های آموزشی کاربردی محیط زیست ویژه بخش صنعت و معدن »؛
- تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی با هدف تحلیل کمبودها و تمرکز فعالیت ها در جهت بهینه سازی رویه های دستیابی توسعه پایدار بر اساس اهداف تدوین شده؛
- برنامه ریزی در جهت افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن (تأثیر غیر مستقیم بر محیط زیست)
- اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش صنعت و معدن

منبع

 

شرکت رنگدانه سیرجان در راستای حفظ محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار، به تحقیق و تولید در زمینه محصولات زیست تخریب پذیر اقدام نموده است. بدین منظور و با توجه به پیچیدگی و جوانب متعدد تولید این محصولات و پس از تحقیقات واحد تحقیق توسعه این شرکت ، لزوم پیشبرد علمی و عملیاتی مبحث زیست تخریب پذیری با همکاری دانشگاه و حمایت مادی و معنوی مجموعه مشخص گردید.  به همین منظور کارگروهی مشترک با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دعوت نمایندگانی از نهادهای ناظر و همینطور بخش صنعت، تشکیل گردید تا ضمن علمی بودن فرآیند مذکور و اعمال مباحث نظری، کاربرد نهایی و اجرایی شدن روندهای مورد بررسی نیز در دستور کار قرار گیرد. در این راستا این کارگروه اقدام به  تعریف و انجام طرح های پژوهشی جهت دستیابی به هدف فوق نمود. این طرح ها با هماهنگی نمایندگان شرکت رنگدانه سیرجان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده و در دست انجام است. در زمینه اجرای طرح ها از همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز بهره گرفته می شود تا ضمن به روزرسانی مباحث، پشتیبانی مادی آنها نیز انجام گیرد. "بررسی استانداردهای زیست تخریب پذیری پلیمرها در آب و خاک و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه" اولین طرح پژوهشی کارگروه مذکور می باشد که گزارش مکتوب آن در تیرماه 98 منتشر گردیده و می تواند در دسترس متولیان و علاقه مندان امر قرار گیرد.

تاکنون دو طرح پژوهشی با عناوین "بررسی استانداردهای زیست تخریب پذیری پلیمرها در آب و خاک و تعیین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه" و "بررسی قابلیت بازیافت حرارتی پلیمرهای گیاهی زیست پایه (بر پایه نشاسته)" انجام شده و به ترتیب در تیرماه ۹۸ و تیرماه ۹۹ به صورت مکتوب منتشر گردیده و می تواند در دسترس متولیان و علاقه مندان امر قرار گیرد.

 

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام