021-88750618

لوله های آب و گاز فشار قوی تا 10 مگاپاسگال

This special grade black compound is for gas and water piping for 10 MPa pressure with special P- type carbon black as U.V. stabilizer for pipe and excellent dispersion of carbon black (150 da Nm) in PE100, MRC 100 or Ex100 3 for gas pipe end users

کاتالوگ

کامپاند گرانول +PE100 مورد مصرف در لوله های آب و گاز فشار قوی تا 10 مگاپاسگال

لوله های پلی اتیلن گازرسانی

مطالعه اندازه ذرات

 

تجهیزات آزمایشگاهی

1- کوره الكتريكی قابل برنامه ريزي تیوبی

جهت تعیین درصد دوده، رنگدانه و فیلر در پلاستیكهاي اولفینی و مستربچ

مطابق استاندارد ASTM D 1603 ISO 6964  و ملي 17172

2- دستگاه کالريمتري روبشي تفاضلي DSC تست OITو  TG

ساخت مشترک کمپاني ZUFA & METTLER

شامل:

دستگاه DSC

کروزه آلومينيومي

کيت کاليبراسيون

نرم افزار آناليز حرارتي D1/D2

دو عدد شير برقي جهت کنترل اتوماتيک گازهاي ورودي

- امكان انجام آزمون در محيط هاي مختلف نظير هوا و نيتروژني امكان را به اپراتور خواهد داد كه دبي گاز را تنظيم نمايد.

3- میكروسكوب تعیین پخش دوده، رنگدانه و فیلرهاي معدنی

تعيين پخش دوده،  رنگدانه ها،  فيلرهاي معدني مطابق استاندارد ملي 6-7175

تعيين  پراكنش Dispersion و توزيعDistribution  دوده و فيلردر پلاستيك ها

تعيين گريد پخش دوده و توزيع اندازه ذرات

اندازه گيري ابعاد ذرات فيلر يا الياف در پليمرها

4- دستگاه اکسترو فیلتر تست FPT

5- دستگاه (Calander) کلندر

6- دستگاه اکسترودر Pipe آزمایشی

7- دستگاه MFI

8- دستگاه تعیین مقدار رطوبت تست کارل فیشر

9- دستگاه تعیین مقاومت کششی

 

تست فشار برای لوله های پلاستیکی

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام