021-88750618

رطوبت گیر

با توجه به رطوبت موجود در مواد اولیه پلیمر که موجب ایجاد تخلخل در آن می شود در نهایت باعث پوسته پوسته شدن و ایجاد حباب در محصول نهایی می گردد. افزودنی رطوبت گیر با خاصیت جذب رطوبت در عیتن پرکننده ای می تواد موجب بهبود کیفیت محصول نهایی گردد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام