021-88750618

فیلم گلخانه

استفاده از مواد اولیه مناسب دوام، ، ثبات UV ، ضد مه و گرما زایی و... را این فیلم ها افزایش می دهد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام