021-88750618

لیز کننده

افزودنی لیز کننده در عین سازگاری با مواد پلیمری موجب کاهش اصطکاک و جلوگیری از چسبندگی بر روی سطح فلز و دیگر سطوح فیلم می شود البته سرعت لغزش بسته به ساختار شیمیایی و نوع پلیمر و ... می باشد.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام