021-88750618

خیس و دیسپرس کننده

عامل مرطوب کننده و پراکنده کننده برای جلوگیری از تشکیل آگلومره ها هستند. این ترکیبات شیمیایی روی سطح رنگدانه ها به عنوان یک سطح جذب می شوند. با این عوامل پراکنده و مرطوب، آگلومراتهای تشکیل شده به راحتی به ذرات تک تبدیل می شوند و سپس در یک توزیع یکنواخت به طور دائم تثبیت می شوند.

  محدوده موجود:
• عوامل مرطوب
• عوامل پراکنده

  مزایا :
• رطوبت کامل رنگدانه ها و پرکننده ها در فاز مایع
• بهترین توزیع ممکن از ذرات جامد را در پوشش فراهم می کند
• تثبیت دائمی تعلیق
• سازگاری با تقریبا تمام انواع پوشش ها
• از ایجاد ناهمواری جلوگیری می کند

 

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام