021-88750618

Nucleating agent

از Nucleating agent بطور گسترده ای برای اصلاح خواص پلیمرهای مختلف استفاده می شود. میزان تبلور و اندازه بلورها پس از تبدیل پلاستیک بویژه در پلی پروپیلن تأثیر زیادی در خاصیت مکانیکی و نوری دارد.

  افزودن
Nucleating agent به پلیمرهای نیمه کریستالی سطحی را فراهم می کند که رشد کریستال از آن شروع می شود. در نتیجه ، تشکیل سریع کریستال در بسیاری از حوزه های کریستال کوچک منجر می شود. زمان در چرخه قالب تزریق کاهش می یابد. خواص مکانیکی مانند مدول خمشی ، مقاومت ، درجه حرارت اعوجاج گرما و سختی افزایش می یابد. وضوح بهتر خواهد شد. Nucleating agent که برای بهینه سازی خواص نوری مورد استفاده قرار می گیرند ، عوامل روشن کننده نامیده می شوند.

اطلاعیه 021-88750618 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام